mrolympia

Physics, fitness, Muscular physics, and Bodybuilding   News information pictures and reports related to it all on this site

mrolympia

Physics, fitness, Muscular physics, and Bodybuilding   News information pictures and reports related to it all on this site

فیزیک ، فیتنس ، ماسکولار فیزیک ، بدنسازی و پرورش اندام ، اخبار اطلاعات تصاویر و گزارشهای مربوط به ان همه در این سایت
Physics, fitness, Muscular physics, and Bodybuilding News information pictures and reports related to it all on this site

محیط دور کمر و دور کمر به دور باسن (WHR )

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴ ق.ظ

محیط دور کمر و دور کمر به دور باسن (WHR )
نسبت دور کمر به باسن  waist  to hip   به منظور اندازه گیری توزیع بافت چربی استفاده می شود . نسبت دور کمر به باسن (whr ) بین چاقی مردانه(سیبی شکل) که تراکم چربی در مناطق شکمی وجود دارد و چاقی زنانه (گلابی شکل ) که چربی در باسن و ران ها تجمع کرده ، تفاوت قائل می شود.نسبت دور کمر به باسن whr یک یا بیشتر در مردان و در زنان 0/8 یا بیشتر ، عامل خطری برای ابتلا به بیماری مرتبط با چاقی است.
مشخص شده است که محیط دور کمر ، در مقایسه با نسبت دور کمر به دور باسن ، شاخص بهتری برای چربی احشایی می باشد و با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی ارتباط قویتری دارد.
همچنین نسبت دور کمر به باسن پیشبینی کننده خوبی برای افزایش خطر ابتلا به دیابت و بیماریهای قلبی – عروقی می باشد. تجمع چربی محیطی در باسن و ران ها ، برای مقدار مشخصی از چربی شکمی ، ممکن است با شرایط متابولیکی بهتری مرتبط باشد.
زنی با اندازه دور کمر بیش از35 اینچ(89 سانتی متر) و مردی با اندازه دور کمر بیش از 40 اینچ(102 سانتیمتر) را باید برای برخی مشکلات  جدی سلامتی نظیر بیماریهای قلبی ، دیابت، فشار خون بالا ، کلسترول بالا ، و توقف تنفس در خواب و آسم تحت نظر قرارداد.

Circonferenza vita e circonferenza vita (WHR)
Il rapporto vita-fianchi viene utilizzato per misurare la distribuzione del tessuto adiposo. Il rapporto vita-fianchi (whr) è diverso tra gli uomini obesi (obesità addominale) con densità del grasso addominale e l'obesità femminile (a forma di pera) che accumulano grasso nei fianchi e nelle cosce. Rapporto tra vita e fianchi Uno o più uomini e donne 8/8 o più è un fattore di rischio per la malattia associata all'obesità.
È stato dimostrato che la circonferenza della vita è un indicatore migliore del grasso viscerale rispetto al rapporto vita-fianchi e ha una maggiore associazione con i fattori di rischio cardiovascolare.
Il rapporto vita-fianchi è anche un buon predittore dell'aumentato rischio di diabete e malattie cardiovascolari. L'accumulo di grasso periferico nei fianchi e nelle cosce, per una certa quantità di grasso addominale, può essere associato a migliori condizioni metaboliche.
Una donna con una circonferenza della vita di più di 35 pollici (89 cm) e un uomo con una circonferenza della vita di più di 40 pollici (102 cm) dovrebbe essere richiesta per alcuni gravi problemi di salute come malattie cardiache, diabete, ipertensione, colesterolo alto e fermando la respirazione. Nel sonno e l'asma sotto la supervisione del contratto.

कमर परिधि और कमर परिधि (डब्ल्यूएचआर)
कूल्हे के अनुपात में कमर का उपयोग एडीपोज ऊतक के वितरण को मापने के लिए किया जाता है। नितंब अनुपात (WHR) के लिए कमर पेट की चर्बी घनत्व और महिला मोटापा (नाशपाती के आकार) के साथ मोटापे से ग्रस्त पुरुषों (पेट मोटापा) कि कूल्हों और जांघों में वसा जमा के बीच अलग है। नितंब अनुपात WHR एक या पुरुषों में और महिलाओं के 8/8 या अधिक में और अधिक करने के लिए कमर मोटापे से जुड़े रोग के लिए एक जोखिम कारक है।
यह दिखाया गया है कि कमर की परिधि नितंब अनुपात करने के लिए कमर से आंत वसा के बेहतर संकेत है, और हृदय जोखिम कारकों के साथ एक मजबूत सहयोग दिया है।
कूल्हे के अनुपात में कमर भी मधुमेह और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के बढ़ते जोखिम का एक अच्छा भविष्यवाणी है। कूल्हों और जांघों में परिधीय वसा के संचय, पेट की चर्बी की एक निश्चित राशि के लिए, बेहतर चयापचय की स्थिति के साथ जुड़ा हो सकता है।
दिल की बीमारी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए 35 इंच से अधिक (8 9 सेमी) और कम से कम 40 इंच (102 सेमी) की कमर परिधि वाली कमर वाली एक महिला की आवश्यकता होनी चाहिए , और सांस लेने से रोकना। अनुबंध पर्यवेक्षण के तहत नींद और अस्थमा में।

Circunferencia de cintura y circunferencia de cintura (WHR)
La relación cintura-cadera se usa para medir la distribución del tejido adiposo. La relación cintura-cadera (whr) es diferente entre hombres obesos (obesidad abdominal) con densidad de grasa abdominal y obesidad femenina (en forma de pera) que acumula grasa en las caderas y los muslos. Relación entre la cintura y la cadera Whr Uno o más en hombres y mujeres 8/8 o más es un factor de riesgo para la enfermedad asociada con la obesidad.
Se ha demostrado que la circunferencia de la cintura es un mejor indicador de la grasa visceral que la relación cintura-cadera y tiene una asociación más fuerte con los factores de riesgo cardiovascular.
La relación cintura-cadera también es un buen predictor del aumento del riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. La acumulación de grasa periférica en las caderas y los muslos, para una cierta cantidad de grasa abdominal, puede estar asociada con mejores condiciones metabólicas.
Una mujer con una circunferencia de cintura de más de 35 pulgadas (89 cm) y un hombre con una circunferencia de cintura de más de 40 pulgadas (102 cm) deben ser requeridas para algunos problemas de salud serios como enfermedad cardíaca, diabetes, presión arterial alta, colesterol alto y dejar de respirar. En sueño y asma bajo supervisión contractual.

腰围和腰围(WHR)
腰臀比用于测量脂肪组织的分布。腰臀比(WHR)是,在臀部和大腿堆积脂肪肥胖的男性(腹部肥胖)与腹部脂肪密度和雌性肥胖(梨形)之间是不同的。腰臀比瓦时的一个或多个在男性和女性中8/8以上是与肥胖相关的疾病的危险因素。
已经显示的是,腰围的内脏脂肪比腰臀比一个更好的指标,与心血管危险因素较强的相关性。
腰臀比也是糖尿病和心血管疾病的风险增加的一个很好的预测。在臀部和大腿周脂肪的积累,对于一定量的腹部脂肪,可以具有更好的代谢条件相关联。
逾35英寸(89厘米),并用40英寸以上(102厘米)的腰围男性腰围一个女人应该需要一些严重的健康问题,如心脏疾病,糖尿病,高血压,高胆固醇,并停止呼吸。在合同监督下的睡眠和哮喘。

Tour de taille et tour de taille (WHR)
Le rapport taille / hanches est utilisé pour mesurer la distribution du tissu adipeux. Le rapport taille / hanches (whr) est différent entre les hommes obèses (obésité abdominale) avec la densité de graisse abdominale et l'obésité féminine (en forme de poire) qui accumulent de la graisse dans les hanches et les cuisses. Rapport taille / hanches Un ou plusieurs hommes et femmes de 8/8 ou plus constituent un facteur de risque de la maladie associée à l'obésité.
Il a été démontré que le tour de taille est un meilleur indicateur de la masse graisseuse viscérale que le rapport taille / hanche et qu'il présente une association plus forte avec les facteurs de risque cardiovasculaires.
Le rapport taille / hanches est également un bon prédicteur du risque accru de diabète et de maladies cardiovasculaires. L'accumulation de graisse périphérique dans les hanches et les cuisses, pour une certaine quantité de graisse abdominale, peut être associée à de meilleures conditions métaboliques.
Une femme avec un tour de taille de plus de 89 cm et un homme avec un tour de taille de plus de 102 cm devrait être nécessaire pour certains problèmes de santé graves comme les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et arrêtant de respirer. Dans le sommeil et l'asthme sous surveillance contractuelle.腰囲および胴囲(WHR)
ウエスト/ヒップ比は、脂肪組織の分布を測定するために使用される。腰部と腰の比率(whr)は、腹部脂肪密度を有する肥満男性(腹部肥満)と、臀部および大腿部に脂肪を蓄積する女性の肥満(洋梨形)とでは異なる。ウエスト・トゥ・ヒップ比Whr男女ともに8/8以上が肥満に関連する疾患の危険因子である。
腰囲は、腰部/腰部比よりも内臓脂肪の良好な指標であり、心血管リスク因子とのより強い関連性を有することが示されている。
ウエスト/ヒップ比は、糖尿病や心臓血管疾患のリスク増加の良い予測因子でもあります。ある程度の腹部脂肪について、臀部および大腿部における末梢脂肪の蓄積は、より良好な代謝状態と関連する可能性がある。
心臓病、糖尿病、高血圧、高コレステロールなどの重大な健康上の問題のためには、胴囲が89インチを超える女性と胴囲が40インチ(102cm)を超える男性が必要です、そして呼吸を止める。契約監督下の睡眠および喘息

Bel çevresi ve bel çevresi (WHR)
Bel-kalça oranı, yağ dokusunun dağılımını ölçmek için kullanılır. kalça oranı (saat çalışır) bel kalça ve uyluk yağ birikmesine abdominal yağ yoğunluğu ve dişi obezite (armut biçimli) obez erkek (abdominal obezite) arasında farklıdır. Bel kalça oranı Whr Erkeklerde ve kadınlarda 8 veya 8 veya daha fazla bir veya daha fazla obezite ile ilişkili hastalık için bir risk faktörüdür.
Bel çevresi kalça oranı, bel daha visseral yağ daha iyi bir göstergesidir ve kardiyovasküler risk faktörleri ile daha güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir.
Bel ve kalça oranı da diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmış bir göstergesidir. Belli bir miktar abdominal yağ için kalça ve uyluktaki periferik yağ birikimi, daha iyi metabolik koşullarla ilişkili olabilir.
Birden fazla 35 inç (89 cm) ve 40 inç (102 cm) bel çevresi ile insanın bel çevresi olan bir kadın, kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi bazı ciddi sağlık sorunları için gerekli olmalıdır ve nefes almayı durdurur. Uyku ve astımda sözleşme denetimi altında.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی